عضویت / ورود
ژانویه 4, 2020
استانداردEN15341

تغییرات استانداردEN15341 ویرایش۲۰۱۹

در نسخه پیش‌نویس ۲۰۱۷ استانداردEN15341 دو تغییر اصلی نسبت به نسخه ۲۰۰۷ در ارتباط با شاخص‌های عملکرد نگهداری و تعمیرات […]
فوریه 4, 2019

تغییرات اصلی نسخه پیش‌نویس استاندارد EN 15341:2017

دو تغییر اصلی نسخه پیش‌نویس استاندارد EN 15341:2017(استاندارد شاخص‌ های کلیدی عملکرد نگهداری و تعمیرات) همان‌طور که می‌دانید تعریف و […]
×