عضویت / ورود
 

انتخاب و تعریف شاخص‌هاي درست و مناسب براي سازمان مانند چراغي است كه بر روي عملكرد سازمان نورافشاني نموده و نواحي كه نياز به توجه بيشتري دارند را مشخص و تعیین مي‌نمايد.

هرچـه را کـه نتـوان اندازه گیـری کـرد، نمی تــوان کنتــرل کــرد و هــر چــه را کــه نتــوان کنتــرل کــرد، مدیریــت آن امکانپذیــر نخواهــد بــود.

سازمان ها بدون اندازه‌گیری و بررسی شاخص های کلیدي عملکرد، هیچ بازخورد مناسبی از نحوه‌ی عملکرد خود نخواهند داشت و نمی‌توانند زمینه‌ی موفقیت را به درستی مشخص کنند.
 

 

 

شـاخص هـاي كليدي عملكرد  ،افراد - فرآيندها و محصول را قادر مي سازد كه در شرايط محيطي رشد و پيشرفت نمايند. رشد افراد شامل: مهارتهاي جديد،ارتباطات بهتر، ناسازگاري های كمتر،راندمان بالاتر و فرآينـدها شـامل:بهبود مداوم وضعيت،محاسبه اثر تغيير فرآيندها روي افراد  و محصول شامل: تحويل سريع تر و بهتـر- قیمت رقابتی و با ارزش های بيشتر بوده و قابليت حضور در بازار را براي شركت ها و كارخانجات سـازنده محصـول بهبـود مـي بخشـد .  شاخص هاي كليدي عملكرد و سنجش آنها درنگهداشت در ايجاد رويكرديكپارچه مديريت تغيیر براي رشد سـازمانها و شركت ها به کارگرفته می شود و همچنین روشنایی کارآیی کسب و کار را نشان می دهند. بدون KPI، برای رهبران شرکت دشوار خواهد بود که آن را به شیوه ای معنی دار ارزیابی کند و سپس تغییرات عملیاتی را برای حل مشکلات عملکرد انجام دهد

 

طبقه بندی شاخص های کلیدی عملکرد نگهداری و تعمیرات

شاخص های  پیشرو(فرآیندگرا)

شاخص های پیشرو،شاخص هایی هستند که مستقیما فرآیند نگهداری و تعنیرات را اندازه گیری می کنند.شاخص های پیشرو از اطلاعات کذشته برای نظارت فعالیت هایی که به نتایج خوبی دست یافته اند،استفاده می کند و  استدلال این است که اگر ما درست انجام دهیم، به نتایج درستی خواهیم رسید.

 

شاخص های پسرو(نتیجه گرا)

شاخص های پسرو یا نتیجه گرا،شاخص هایی هستند که نتیجه را اندازه گیری می کنند.شاخص های نتیجه گرا از اطلاعات گذشته برای ایجاد یک خط روند عملکرد استفاده می کنند. روند آن پیشرفت ما را نشان می دهد و می تواند پیشرفت های احتمالی را پیش بینی کند.در واقع این شاخص ها به نوعی عملکرد فنی دارایی ها را اندازه گیری می کنند.

 

گروه بندی شاخص های کلیدی عملکرد نگهداری و تعمیرات

 
 
technical.

1-فنی

Economic

2-اقتصادی

Organizational

3-سازمانی

 

عوامل مؤثر بر شاخص عملکرد کلیدی نگهداری و تعمیرات

عوامل تأثیر گذار داخلی

1-فرهنگ سازمان

2-اندازه سازمان

3-اهداف سازمان

4-حساسیت دارایی فیزیکی

5-شدت و دقت فرایند

6-نرخ بهره

7-سن دارایی فیزیکی

8-مقیاس دارایی فیزیکی

 
 
 

عوامل تأثیر گذار خارجی

1-منطقه و موقعیت

2-فرهنگ

3-سیاست و هزینه ها

4-وضعیت بازارو اقتصاد

5-قوانین و مقررات

6-وضعیت کارملی

7-سهامداران

8-تکنولوژی

 

چه کمکی از شاخص های کلیدی عملکرد(KPI) بر می آید؟

نقاط قوت و ضعف را شناسایی می کنند.

 

کنترل پیشرفت و تغییرات در طول زمان را انجام می دهند.

اگر سوالی دارید پاسخگوی شما هستم
031-34421719
×