عضویت / ورود

مدیریت دارایی‌های فیزیکی

دارایی های فیزیکی: دارایی‌های فیزیکی معمولاً به تجهیزات، موجودي و ملک هاي تحت تملک سازمان اطلاق می گردد.

مدیریت دارایی‌های فیزیکی ادامه روند توسعه دانش نگهداشت با تمرکز بر چرخۀ عمر دارایی ها می باشد و امروزه به عنوان یک شاخۀ مهم در علم مدیریت و مهندسی  شناخته می شود.

در حال حاضر این علم یکی از مهمترین شاخه های مدیریتی می باشد که تلاش می کند با استفاده ازمدیریت تأمین تجهیزات، نحوه بهره برداري از تجهیزات،نگهداشت، مدیریت قطعات یدکی، بهبود عملکرد سیستم و تجهیزات، مدیریت هزینه و ریسک و مدیریت منابع انسانی،بیشترین ارزش از تجهیزات و دارایی‌های یک سازمان در بلند مدت را به دست آورد.

مدیریت دارایی‌های فیزیکی، سازمان را قادر می سازد تا نیاز به دارایی ها و سیستمهاي دارایی در سطوح مختلف و همچنین عملکرد آنها را بیازماید. بعلاوه، مدیریت دارایی کاربرد رویکردهاي تحلیلی براي مدیریت یک دارایی  در طول مراحل مختلف چرخه عمر آن ( که میتواند از مرحله احساس نیاز به دارایی شروع ، و تا مرحله اسقاط آن ادامه یابد، و شامل مدیریت هرگونه مسئولیت محتمل بعد از اسقاط باشد ) رافراهم میکند.

ارتباط سازمان ها با مدیریت دارایی‌های فیزیکی

سیستم مدیریت دارایی نقطه شروع مناسب برای  مدیریت دارایی می‌باشد. یک سیستم مدیریت دارایی براي هدایت، هماهنگی و کنترل فعالیت‌های مدیریت دارایی توسط یک سازمان استفاده می‌شود. این سیستم می‌تواند روش‌های بهتر کنترل ریسک را فراهم کند و اطمینان دهد که اهداف مدیریت دارایی به‌طور منسجم به دست خواهند آمد.

سیستم مدیریت دارایی یک بخش یکپارچه از سیستم مدیرت سازمان را تشکیل می‌دهد که داری ساختاری مشخص بر اساس اهداف و طرح سازمانی می‌باشد.

مزایاي سیستم مدیریت دارایی‌

information1

بهبود در کیفیت اطلاعات دارایی‌ها

برقراري ارتباط با کارکنان، تأمین کنندگان، و خدمات دهندگان طرف قرارداد درباره سیستم مدیریت دارایی می تواند بهبودهایی درکیفیت اطلاعات دارایی را نتیجه دهد.
teamwork2

بهبود ارتباط و تعامل بین عملیات ها

سیستم مدیریت دارایی ارتباط وتعامل بین عملیات هارا پشتیبانی می کندواطمینان می دهد که دارایی ها به روشی یکپارچه مدیریت می شوند و ارزش آن ها بهبود می یابد.
idea3

چشم انداز و ایده های جدید

فرایند ایجاد یک سیستم مدیریت دارایی موجب ایجاد چشم اندازهاي جدید در سازمان و ایده هاي جدیدي درمورد ایجاد ارزش بوسیله استفاده از دارایی ها می شود.
creativity4

ایجاد خلاقیت و نوآوري

سیستم مدیریت دارایی، در راستای اهداف مدیریت دارایی با حمایت از افرادي که اهمیت مدیریت دارایی را درك می کنند، می تواند باعث خلاقیت و نوآوري شود.
 
presentation5

اطلاعات مالی استواربر اساس فرایندهاي یکپارچه

اطلاعات مالی استوار،بر اساس فرایندهاي یکپارچه بین مدیریت دارایی‌های فیزیکی وعملیات هاي مالی، یکی از مزایاي مهم سیستم مدیریت دارایی‌ها است.
pollution6

حمایت ازمدیریت انرژي ، مدیریت محیط زیستی

سیستم مدیریت دارایی‌ها از مدیریت انرژي ، مدیریت محیط زیستی و دیگر فعالیت هاي مرتبط با آن ها صورت پایدارو مستمرحمایت می کند.
business(1)7

ایجاد اطلاعات دارایی‌های جدید در راستای تصمیم گیری بهتر

ادغام دادههای سیستم های کنترلی از طریق سیستم مدیریت دارایی‌ها می تواند اطلاعات دارایی جدیدي فراهم کند، که منجر به تصمیم گیري بهترسازمانی می شود.
folder8

شناسایی، شناخت، و یکپارچه کردن استانداردها

سیستم مدیریت دارایی‌ها چارچوبی براي شناسایی، شناخت، و یکپارچه کردن استانداردهاي فنی، کدها،رهنمودها وبهترین روش های موثر را فراهم می کند.
 
 
four-arrows-in-cross-pointing-to-a-circle-at-center9

ایجاد نقطه کانونی عملیات سازمان و چرخه عمر

سیستم مدیریت دارایی‌ها می تواند یک نقطه کانونی براي یکپارچه سازي عملیاتی و برنامه ریزي چرخه عمرفراهم کند.
decision-making10

حمایت ازرویکرد تصمیم گیري پایدار و بلند مدت

سیستم مدیریت دارایی‌ها از رویکرد تصمیم گیري پایدار و بلند مدت حمایت می کند.
 
×