عضویت / ورود

ارزیابی مدیریت دارایی‌های فیزیکی

هدف اصلی ممیزی و یا ارزیابی مدیریت دارایی‌های فیزیکی این است که مناطقی که دچار ضعف یا خللی هستند شناسایی شوند و با بهینه‌سازی بالقوه و با پیشنهاد تغییرات سازمانی و مدیریتی،سیستم مدیریت دارایی‌های فیزیکی ایجاد و بهبود یابد. بنابراین، گزارش ارزیابی که توسط ممیز انجام می‌شود هرکدام از مسائل موردبحث را با در نظر گرفتن نکات ویژه‌ای که در آن بر اساس مدل پیشین تعالی تعریف‌شده است، را تشخیص می‌دهد. علاوه براین، این گزارش تغییرات لازم را حتی با اشاره به مهلت‌ها و مسئولیت انجام این تغییرات، برای نزدیک شدن به آن مدل پیشنهاد می‌دهد.

ارزیابی مدیریت دارایی فیزیکی مشخص می‌کند که آیا مدیریت جنبه‌های اصلی مربوط به نگهداری و تعمیرات و چرخه عمر تجهیزات مانند: قطعات یدکی، پرسنل، فعالیت‌ها و روش‌های کار، ایمنی، ابزار،فرآیند خرید و کنترل موجودی و ... مناسب است  یا خیر.

بخش های ارزیابی مدیریت دارایی‌های فیزیکی

انضباط1

سازمان نگهداری و تعمیرات

کارگروهی2

آموزش،صلاحیت وعملکردپرسنل نت

3

برنامه مدیریت دارایی‌های فیزیکی

بهره وری4

مدیریت نگهداری و تعمیرات

5

ابزاروتکنیک

6

انبار قطعات یدکی

8

بهبود و روش‌ها

هزینه8

مالی و هزینه ها

9

مدیریت اطلاعات

جستجوی اسناد10

اسناد

فضا11

مدیریت قراردادها

کیفیت12

نتایج

×