عضویت / ورود
آوریل 18, 2018

زیرساخت فرهنگی

 زیرساخت فرهنگی زیرساخت فرهنگی سلسله مراتب پنهان افراد و فرایندهای ارتباطی است که سازمان را با فرهنگ پیوند می‌دهد و […]
آوریل 18, 2018

آیین ها و رویه ها

آیین‌ها و رویه‌ها آیین‌ها و رویه‌ها یکی از اجزای کلیدی فرهنگ‌سازمانی هستند. این دو عبارت که در زمینه‌های مختلف به […]
آوریل 18, 2018

الگوهای سازمانی

الگوها الگوها افرادی در سازمان هستند که خصایصی از خود بروزمی‌دهند که برای ما جذابیت دارند و در انجام کسب‌وکارها […]
آوریل 18, 2018

ارزش‌های سازمانی

ارزش‌های سازمانی   ارزش‌ها بازتابندۀ نحوۀ رفتار جمعی اعضای سازمان و چگونگی انجام کسب‌وکار هستند و تصوری را که از […]
آوریل 17, 2018

بهبود فرهنگ نگهداشت سازمانی

بهبود فرهنگ نگهداشت تعریف فرهنگ الگویی از فرضیات ابتدایی مشترک که گروه در ضمن حل مشکلات تطبیق بیرونی و انسجام […]
×